Välkommen tillWij Gård

Om oss

Wij Gård & Vård har bedrivit behandling för ungdomar i över 30 år och kombinerar idag lång erfarenhet med nya metoder och evidensbaserad praktik. Vi vänder oss till pojkar med olika former av social och neuropsykiatrisk problematik. Vi arbetar främst med längre placeringar för vård och behandling, men tar även emot kortare och akuta placeringar.

Vår värdegrund beskriver det som är viktigt för oss:

VISION
Wij Gård & Vård skapar förutsättningar för att ungdomar ska utvecklas i en trygg och god miljö, med hög professionalitet och förutsägbarhet.

UNGDOMEN I FOKUS
I alla situationer och beslut skall ungdomens bästa vara i fokus.

INDIVIDEN
Vi respekterar och bekräftar alla individer.

Vi tar ansvar för oss själva och hela verksamheten.

Vi utgår från individens situation och uppmuntrar allas kraft och förmågor.

MILJÖ
Vi skapar en miljö och gemenskap som präglas av värme och närhet, där ungdomarna känner glädje, tillit och tillhörighet.

PROFESSIONALITET
Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens och använder den hela tiden för att säkerställa en god behandling för våra ungdomar.

För dig som flyttar hit

Vår utgångspunkt på Wij Gård är att ditt bästa ska vara i fokus, i alla situationer och beslut. Det kanske inte innebär att vi alltid gör det du vill, men vi gör det vi anser är bäst för dig.

Vi ska respektera och bekräfta dig, vi ska utgå från just din situation och uppmuntra din kraft och dina förmågor. Vi tar också ansvar för oss själva och för hela verksamheten.

Vi vill skapa en miljö och gemenskap som präglas av värme och närhet, där du kan vara glad, ha förtroende för oss och känna dig som en i gruppen.

Innan du flyttar till oss ska du helst ha hunnit besöka oss, fått veta mer om oss och fått ställa de frågor du vill.

När du flyttat till oss ska du veta varför du är här, och vi ska jobba tillsammans för att du ska kunna flytta vidare till nästa steg i din utveckling.

Du kommer att bo i eget rum, men göra mycket tillsammans med de andra som bor hos oss och de som jobbar här. Så fort som möjligt ska du komma igång med skolan, och du kommer att ha saker att göra på fritiden, först i grupp och sen på egen hand.

För dig som placerar

Wij Gård & Vård tar emot pojkar i tonåren med psykosocial problematik enligt SoL och LVU. Vi arbetar bl a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet, skola, familj, lättare missbruk och övergrepp, oftast i en multiproblematik med flera av nämnda områden.

Vår huvudsakliga inriktning är pojkar i högstadie- och gymnasieålder med stor individuell problematik, familjeproblematik och skolproblematik i kombination. Vi arbetar inte med tyngre missbruk eller fysiska funktionshinder. Vi har plats för 11 killar mellan 13 och 18 år. Utöver svenska har vi språkkompetens i engelska, finska, spanska och persiska.

Inför en ny placering följer vi vår rutin för inskrivning. Vi behöver utredning och vårdplan för att kunna göra en placeringsbedömning kring ett tillräckligt arbete för den placerade. Vi gör också en riskbedömning med hänsyn till individuell problematik och den grupp ungdomar som redan bor hos oss.

Vi vill gärna att killen och vårdnadshavare/god man besöker oss innan beslut fattas om placering, så att alla är så väl informerade som möjligt om det jobb som ligger framför oss.

Vi måste också ha ett placeringsbeslut innan inflyttning.

Vi har ramavtal med kommunerna i Östergötland och de kommuner som ingår i SKL Kommentus upphandling av HVB. Dessutom med Nacka-Värmdö-Tyresö, Eksjö-Gnosjö-Gislaved, Sörmland, Uppsala och kommunerna i norra Storstockholm.

För diskussion om placering, ta kontakt med tf föreståndare Malin Uddin på 070-190 51 01/malin.uddin@wijgard.se

Hur vi jobbar

Wij Gård & Vård tar emot pojkar i tonåren med psykosocial problematik enligt SoL och LVU. Vi arbetar bl a med utagerande beteende, neuropsykiatriska problem, kriminalitet, skola, familj, lättare missbruk och övergrepp, oftast i en multiproblematik med flera av nämnda områden.

Vår huvudsakliga inriktning är pojkar i högstadie- och gymnasieålder med stor individuell problematik, familjeproblematik och skolproblematik i kombination. Vi arbetar inte med tyngre missbruk eller fysiska funktionshandikapp. Vi har plats för 11 killar mellan 13 och 18 år. Utöver svenska har vi språkkompetens i engelska, finska, spanska och persiska.

Det dagliga behandlingsarbetet sker utifrån KOBTIVA – Kognitiv beteendeträning i vardagen, med inslag av metoder som KBT, MI och ART, läs gärna mer på Kobtiva.se. En leg psykolog och en alkohol- och drogterapeut är knutna till verksamheten där ungdomarna har enskilda och gruppsamtal utifrån behov. Gemenskap är viktig och våra ungdomar gör ofta saker tillsammans med våra behandlare. Vi arbetar även med nätverk och familjebehandling. Vår ambition är att alla placerade ska ha fritidsintressen och aktiviteter utanför behandlingshemmet. Vi har också gemensamma aktiviteter som studiebesök, bad och olika typer av träning som regelbundna inslag i vardagsverksamheten.

Under 2017 har vi påbörjat införandet av FIT, Feedbackinformerade tjänster, en uppföljning på individnivå som syftar till att systematiskt och regelbundet följa effekten av vårt arbete genom ungdomarnas skattning av sitt egna mående och av insatsen de får. Mer information om det finns här: Region Västerbotten (pdf)

Wij Gård har ett väl utvecklat samarbete med skolorna i Norrköpings kommun, som ansvarar för skolgången på grund- och gymnasienivå. Det krävs också ett intensivt och nära samarbete mellan oss, socialtjänst, skola, föräldrar och ungdomar för att nå goda resultat. Etablerade kontakter finns emellan oss och bl a skola, sjukvård, socialtjänst, IVO samt andra vårdgivare.

Vi gör tillsammans med ansvarig handläggare en bedömning av om verksamheten matchar ungdomens behov. Sedan görs en individuell planering för hur inskrivning och placering ska genomföras, med grund i våra rutiner. Varje ungdom har en individuell vård- och genomförandeplan, som ligger till grund för behandlingen, varför tid och längd på vistelsen avgörs av det behov som föreligger. Regelbundet används konsulter för individuella samtal, terapi och familjearbete. 

Verksamheten leds av föreståndare och har åtta behandlare på rullande schema. Verksamheten stöds i övrigt av administrativ personal samt utbildade erfarna resurspersonal och vikarier. Totalt arbetar 14 personer i verksamheten. Behandlingspersonalen har blandad utbildningskompetens, där man är minst utbildad behandlingsassistent/-pedagog, några har beteendeinriktad högskoleutbildning. Flera har särskild utbildning i ART, MI och KBT. Vi genomför kontinuerlig vidareutbildning i personalgruppen, baserad på behov. All behandlingspersonal går i handledning tre timmar var fjärde vecka. Dessutom genomförs personalmöten om tre timmar var fjärde vecka. Vid särskilda behov sätts extra handledning in samt enskild handledning för den personal som uttrycker och bedöms ha behov.

Bemanning

Dagtid på vardagar arbetar minst sex personer varav två till tre är behandlingspersonal. Kvällstid vardagar arbetar tre behandlingspersonal samt extra resurs vid full beläggning. Helger arbetar minst två personer. Nattetid arbetar två sovande personal, vid behov har vi vaken nattpersonal. Kvälls- och nattjour finns alltid i schema knuten till verksamheten.

Kvalitetsarbetet sker utifrån föreskrifterna i SOSFS 2011:9. Miljöarbetet sker i enlighet med de kommunala riktlinjer som finns i Norrköping. Dessutom anlitar vi Anticimex för det systematiska arbetet med hushåll och mathållning.

Wij Gård & Vård AB bedriver sin verksamhet på Wij gård, beläget vid Glans södra strand mellan Borg och Skärblacka, drygt en mil söder om Norrköping. På Wij gård bedrivs också skogs- och åkerbruk.

HVB-verksamheten bedrivs främst i tre lokaler: ”Gula huset”, som omfattar hushålls-, kontors-, mötes- och samtalslokaler samt boende, ”Röda huset”, som omfattar boende och allrum.

Vårt kvalitetsarbete

Som medlemsföretag i Vårdföretagarna följer vi deras krav på, och mall för, en öppen och transparent redovisning av vår verksamhet. Utöver den information som finns på andra ställen på vår hemsida återfinns denna redovisning nedan:

Kvalitet

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete på Wij Gård & Vård finns dokumenterat i en kvalitetsmanual, som är en översikt av verksamhetens styrdokument för kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsledningsarbetet utgår från föreskriften SOSFS 2011:9 och är uppbyggt kring ett antal processer, med tillhörande aktiviteter och rutiner, som alla utgår ifrån samma arbetssätt. 

I beskrivningen av processer, aktiviteter och rutiner ska framgå hur verksamheten fördelar ansvar, samverkar internt och externt, analyserar risker, utför egenkontroll samt hanterar klagomål, synpunkter, rapporter om missförhållanden samt avvikelser, med tillhörande händelseanalyser. Processägare för det systematiska kvalitetsledningsarbetet är vårdsamordnaren. 

I arbetet med att ta fram det systematiska kvalitetsledningssystemet har bl. a. följande underlag använts:

  • Svenska Vårds handledning kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
  • Uppföljningsguiden – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SKL
  • Bedömningskriterier ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, IVO

I det löpande systematiska kvalitetsledningsarbetet används främst följande IT-systemstöd:

  • Infosoc Avvikelsehantering
  • Infosoc Kvalitetsmätning
  • SecuraNova Journalsystem
  • Sharepoint (endast rörande verksamhetsdokumentation)

Wij Gård & Vård var också representerade i arbetet med att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB: Ny standard ska säkra kvalitéten på HVB-hem

För tillstånd och senaste tillsynsbeslut, skicka en fråga till oss.

Eftersom det inte finns officiella kvalitetsregister inom vårt verksamhetsområde så finns inga sådana jämförelser att hänvisa till. 

Personal på företaget

8 årsarbetare som behandlande fast personal + 2 deltidstjänster: fast anställd personal minst 2 års eftergymnasial utbildning till behandlare

Föreståndare: enligt krav från IVO, leg psykoterapeut

Företagsledning, administration, kök: tot 4 tjänster/6 personer 

I genomsnitt finns det 3-4 behandlare som arbetar under dagtid och 2-3 personal kvällstid. Nattetid finns 1-2 sovande behandlare, vid behov vaken personal. Bakjour finns. Helgtid arbetar 2-3 behandlare dag och kväll, 1-2 sovande. 

Utöver dessa finns psykiater kopplad till verksamheten.

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna. 

Ägare, styrelse och ekonomi

Wij Gård & Vård AB ägs av Malin Uddin, Eric Åhs och Gabriel Alias.

För senaste bokslut och nyckeltal, se Wij Gård och Vård hos Alla Bolag.

Synpunkter på oss

Om du har synpunkter på oss, vill lämna förslag på förbättringar eller klaga på något, så kan du prata direkt med någon i personalen, eller så kan du göra det via den här länken: Infosoc.nu

Där kan du lämna dina synpunkter, och välja själv om du vill vara anonym eller få ett svar tillbaka på det du skickat in.

Det finns också andra sätt att lämna synpunkter. Som placerad hos oss har du självklart rätt att prata med din handläggare på socialtjänsten eller din vårdnadshavare, det vill säga dina föräldrar eller god man.

Du kan som placerad också kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Antingen ringer du vardagar mellan kl 12 och 19 på 020-120 06 06, eller mailar dem på beratta@ivo.se, så kommer ett svar nästa vardag. Man kan också chatta med IVO mellan kl 16 och 18 på vardagar. Mer information finns här: Ivo.se.

Det finns också mer information här: För placerade barn och unga, dessutom på flera språk:

English/Engelska Français/Franska  Svenska Nationella Minoritetsspråk  العربية/Arabiska فارسى (ایران)/Persiska  درى/Dari  پښتو/Pashto Soomaali/Somaliska  ትግርኛ/Tigrinska

Wij Gård

Kontakt

För mer information och förfrågningar kring placering, kontakta oss:

Tf föreståndare: Malin Uddin 070-190 51 01 eller malin.uddin@wijgard.se

Jourtelefon: 070‑1905100

Adress: Wij gård, 610 20 Kimstad
Telefon: 070-190 51 01
E-post: info@wijgard.se
Org.nr.: 556277-5865

För att hitta till oss:

Från Norrköping/E4 norrifrån:
Åk E4 söderut, sväng av första avfarten vid trafikplats Klinga/McDonalds, sväng höger mot Skärblacka. Efter ca 3 km, sväng höger vid gula skylten ”Wij gård 2”, åk ca 2 km på grusvägen. När du når 30-skylten och kommer fram till gården, sväng vänster uppför backen, parkera vid det gula huset. Gå in via dörren till höger, framme!

Från Linköping/E4 söderifrån:
Åk E4 norrut, sväng av innan Norrköping vid trafikplats Klinga/McDonalds, sväng vänster mot Skärblacka. Följ sedan beskrivningen enligt ovan.